اینلت

اینلت

 

امکان کنترل دقیق جریان ورودی و نحوه گردش آن در سالن
امکان کنترل دما و رطوبت بر اساس کنترل نسبت ترکیب هوای ورودی با هوای موجود در سالن
کاهش هزینه مصرف انرژی در نتیجه کنترل دقیق هوای ورودی به سالن
امکان تهویه سریع کل هوای داخل سالن و کاهش بیماریهای طیور
افزایش قابل توجه بهره وری در مرغداری گوشتی و کاهش بیماریهای طیور
ورود هوا بصورت جهت دار و کنترل شده به منظور مخلوط شدن هرچه بهتر با هوای گرم موجود در زیر سقف