سیستم آبخوری نیپل

سیستم آبخوری نیپل

 

بهداشتی ترین سیستم جهت آبرسانی
استفاده ساده و دسترسی راحت گله به آب
دسترسی دائم به آب تمیز و سالم
جلوگیری از بیماریهایی که در نتیجه خیسی بستر بوجود می آید
ظرفیت بیشتر جوجه ریزی با توجه به جمع آوری آبخوری های آویز
تسهیل در بارگیری مرغ و جمع آوری کود به دلیل بالا رفتن کامل خطوط آبخوری
عدم نیاز به جمع آوری خطوط آبخوری در انتهای دوره جهت شستشو و ضدعفونی
قابلیت تنظیم ارتفاع آبخوری بر اساس سن جوجه به وسیله وینچ