سیستم انتقال دان

سیستم انتقال دان

 

انتقال سریع و به موقع دان از انبار به سالنهای پرورش
وجود دان در مخازن دانخوری بشقابی و زنجیری بطور دائم
حذف خطای انسانی در رابطه با توزیع دان
قابلیت نصب در ارتفاع و زیرزمین بنا به درخواست مرغدار
جلوگیری از تردد نیروی انسانی در محوطه و سالنهای مرغداری و کاهش آلودگی