سیستم دانخوری بشقابی

سیستم دانخوری بشقابی

 

قابل استفاده از روز اول ورود جوجه
یکنواختی وزن گله در نتیجه توزیع یکنواخت دان
امکان جوجه ریزی بیشتر در واحد سطح
تنظیم ریزش دان در بشقاب با توجه به سن مرغ
عدم دسترسی جوجه به دان بغیر از بشقابها
جلوگیری از بروز خطای انسانی در رابطه با وجود دان در سالن
سهولت در شستشو و ضدعفونی کردن سیستم در داخل سالن
قابلیت تنظیم ارتفاع جهت سهولت بارگیری و جمع آوری کود