سیستم دانخوری زنجیری

سیستم دانخوری زنجیری

 

دراین سیستم مزایای مناسبی نظیر طراحی ساده پخش یکنواخت و راحت دان در سطح سالن،استحکام دستگاه و استهلاک کم نسبت به دانخوری سطلی وجود دارد.
مناسب جهت واحدهای گوشتی مادر و اجداد