هواکش

هواکش

 

هواکش در ابعاد ۱۴۰-۱۲۰-۱۰۰-۷۰ سانتی متری
هواکش ۱۴۰ با قدرت تخلیه ۳۲۰۰۰ m3/min
قابلیت تغییر دور با توجه به دو شیاره بودن فولی و فقط با تعویض تسمه
ورق بدنه از جنس گالوانیزه با ضخامت ۱/۲۵ میلی متر
پروانه از جنس استیل یا گالوانیزه
دمپر از جنس ورق گالوانیزه
فولی آلومینیومی دو دور
موتور ژن تبریز